Cuenod specjalizuje się w projektowaniu i produkcji palników nadmuchowych od ponad wieku pozostając wiernym swym szwajcarskim korzeniom w zachowaniu precyzji, jakości i niezawodności.Cuenod stał się liderem na współczesnym rynku systemów grzewczych dzięki połączeniu swej niezwykłej zdolności innowacyjnej z wymogiem stałego rozwoju przy ciągłej trosce o własne kompetencje i zdolności produkcyjne na najwyższym poziomie.Cuenod tworzy i implementuje rozwiązania o wysokiej jakości,wymierzone w ułatwienie życia dzisiaj ale równocześnie uwzględniając potrzeby jutra.Zoptymalizowanie wydajności spalania,niezawodne i racjonalne wykorzystanie energii,redukcja zanieczyszczeń i hałasu … Oto rozwiązania, które spełniają zarówno oczekiwania użytkowników jak i wymogi ochrony środowiska.

Palniki wyposażone są w nowatorski system umożliwiający odczytanie w każdym momencie danych eksploatacyjnych. Można odczytać dwa rodzaje danych. 1 - Informacje "chwilowe" - Ilość startów palnika. - Pomiar wartości napięcia zasilania. - Pomiar wartości prądu jonizacji. 2 - Informacje "zmagazynowane" - Dane statystyczne dotyczące pracy palnika. - Dane dotyczące warunków użytkowania palnika. Powyższe informacje można odczytać za pomocą przyrządu CUENOSCOPE®.
System MDE®: Zapamiętywanie danych eksploatacyjnych.

Najnowocześniejszym systemem regulacji jest regulacja elektroniczna. Umożliwia ona jednoczesna kontrolę położenia kilku elementów sterujących. Serwomotory regulujące przepływ paliwa i powietrza do spalania są sterowane mikroprocesorem, w pamięci którego zapisano dane dotyczące mocy nominalnej i parametrów procesu spalania. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania Systemu GEM® (Gestion Electronique du Mélange) jest możliwość bezpośredniego odczytu wartości wszystkich parametrów procesu oraz możliwość przesyłania ich siecią teleinformtyczną w przypadku centralnego sterowania procesem spalania. Programowania dokonuje się za pomocą specjalnego modułu lub przy użyciu komputera stosując proste instrukcje.
System GEM®
Zasada spalania oleju opałowego, tak aby zachować niską zawartość NOx w spalinach bazuje na szybkim zgazowaniu paliwa na skutek wewnętrznego zawrotu spalin i dużej prędkości przepływu mieszanki palnej powietrze - paliwo. Zgazowane paliwo zapala się, a płomień stabilizuje się w odległości około 30 cm od głowicy spalania. Płomień wydaje się "unosić" w komorze spalania, stąd nazwa "Swobodny płomień". Na skutek pobrania ciepła potrzebnego do zgazowania paliwa, następuje miejscowe, znaczne obniżenie temperatury płomienia, co w konsekwencji powoduje ograniczenie ilości powstających tlenków azotu. Wszystkie palniki C.260 do C.1100 pracujące na oleju opałowym lekkim wykorzystują tę technologię. Wyposażenie tych palników może być uzupełnione o układ kontroli stosunku nadmiaru powietrza (regulacja O2).
Flamme libre- swobodnego płomienia Czyste spalanie oleju.
Flamme libre
Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na jakość spalania w palniku jest regulacja składu mieszanki powietrze - paliwo. Utrzymanie właściwego składu umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności i niewielkiej emisji czynników szkodliwych dla środowiska. Opracowany przez CUENOD System AGP® zdobył uznanie specjalistów z dziedziny spalania gazu. System ten jest instalowany w  palnikach średniej i dużej mocy. Ten rodzaj regulacji gwarantuje utrzymanie : Stałego stosunku składników mieszaniny powietrze - gaz,  wysokiej zawartości CO2 w spalinach w całym zakresie pracy palnika, stałego współczynnika nadmiaru powietrza, bardzo istotnego dla zapewnienia optymalnej pracy kotłów kondensacyjnych. Ponadto, System AGP® automatycznie koryguje : Wahania ciśnienia gazu w sieci zasilającej, wahania przepływu powietrza spowodowane zmianami napięcia w sieci elektrycznej lub zmianami ciśnienia atmosferycznego, moc palnika w zależności od wahań ciśnienia w komorze spalania, głównie podczas rozruchu palnika. System AGP® zapewnia także dodatkową ochronę palnika przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia gazu.
Systemy, które tworzą Zasada działania Systemu AGP®
System AGP®.
   "Tête Diamant":czyste spalanie gazu.W wyniku ciągłych, długotrwałych prac badawczych bazujących na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie spalania, wykorzystano całą dostępną współczesną wiedzę. Zasada spalania gazu, tak aby zachować niską zawartość NOx w spalinach bazuje na wewnętrznej recyrkulacji spalin, które są częściowo zawracane do podstawy płomienia przez trójkątne otwory wykonane na końcu głowicy spalania. Odpowiednie usytuowanie i kształt inżektorów gazu powodują, że znaczna część zawracanych spalin jest zasysana i szybko mieszana z gazem i powietrzem u podstawy płomienia. Mieszanina ta wpływając do głównej strefy płomienia powoduje spowolnienie spalania i w rezultacie obniżenie temperatury płomienia. Konsekwencją tego stopniowego spalania (System IME®) jest znaczne zmniejszenie ilości powstających tlenków azotu. Dodatkową zaletą tej technologii jest automatyczne dostosowanie wielkości płomienia do ilości zawracanych spalin, co powoduje, że dla określonej mocy płomień jest zawsze najmniejszy co w przeciwieństwie do systemów z zewnętrznym zawrotem spalin nie wpływa na sprawność kotła. Wszystkie palniki C.260 do C.1100 są wyposażone w głowicę spalania o niskim NOx klasy III "DIAMANT" co gwarantuje spełnienie wymagań Normy Europejskiej EN 676. Wyposażenie tych palników może być uzupełnione o układ kontroli stosunku nadmiaru powietrza (regulacja O2).   
Tête Diamant     Palnik 1-stopniowy. Palnik pracuje zawsze z pełną mocą. Palnik po uruchomieniu rozpoczyna pracę z wymaganą mocą w układzie regulacji «0 lub 100%».    
     Palnik 2-stopniowy Regulacja mocy tego typu palnika odbywa się w dwóch etapach. Palnik może pracować następująco : - «0 lub 100%» : zwiększanie mocy odbywa się w dwóch kolejnych etapach w celu wyeliminowania szoku przy rozruchu palnika i łagodnego wzrostu mocy. - «Mała moc lub 100%» : palnik pracuje z niską mocą gdy zapotrzebowanie ciepła jest niewielkie np. do ogrzewania wody sanitarnej ; w tym przypadku temperatura spalin jest niższa niż w przy pracy z pełną wymaganą mocą. Ze względów bezpieczeństwa należy zainstalować transformator izolacyjny i wyłącznik róznicowy 30 mA, gdy zasilanie nie posiada przewodu zerowego. W obwodzie tym należy zainstalować bezpiecznik 6,3 A o opóźnionym działaniu. Minimalny przekrój przewodów powinien wynosić 1,5 mm2.
     Palnik AGP®. Podnoszenie mocy odbywa się w sposób płynny od chwili zapłonu aż do osiągnięcia mocy wymaganej (moc startowa równa ok. 15% mocy nominalnej). Palnik może pracować następująco : - «0 lub 100%» : podnoszenie mocy odbywa się w sposób płynny (20 do 30 sekund). Poprawność procesu spalania jest kontrolowana przez System AGP®. - «Mała moc lub 100%» : w tym przypadku zużycie energii jest optymalizowane przez System AGP®, który kontroluje również parametry procesu spalania. - «Modulowany» : moc palnika jest w każdej chwili równa mocy wymaganej.